Planifikim dhe Menaxhim Urban - Universiteti Polis - Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban - Tiranë
Berati
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

5.0

Planifikim dhe Menaxhim Urban

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Polis
Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor • Master i Shkencave
Kohëzgjatja e studimeve: 5 vit/e
Totali i krediteve: 300 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 50 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 2,000 Euro
Viti i dytë: 2,000 Euro
Viti i tretë: 2,000 Euro
Viti i katërt: 2,000 Euro
Viti i pestë: 2,000 Euro
Totali: 10,000 Euro
  Vlerëso programin

Përmbledhje Planifikim dhe Menaxhim Urban

<!--block-->Programi i integruar i studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave në Planifikim dhe Menaxhim Urban, i mundëson studentëve një formim të thelluar dhe ekspertizë në disa nivele planifikimi: 
<!--block--> 
<!--block-->·         Projektim dhe planifikim urban 
<!--block-->·         Planifikim rajonal dhe kombetar 
<!--block-->·         Politika të zhvillimit të territorit
<!--block-->·         Planifikim strategjik 
<!--block-->·         Qeverisje vendore
<!--block-->·         Financa locale
<!--block-->·         Urbanistikë teknike
<!--block-->·         Politika transporti
<!--block-->·         Planifikim dhe politika mjedisore
<!--block-->Lëndë laborator planifikimi dhe projektimi
<!--block-->·         Laboratorë planifikimi (urban; rregullator; rajonal); 
<!--block-->·         Teknologji dhe Infrastrukturë qyteti;  
<!--block-->·         Laborator planifikimi urban;
<!--block-->·         Studio dhe teori dizajn urban; 
<!--block-->·         Planifikim Mjedisor; 
<!--block-->·         Dizajn Peizazhi;
<!--block-->·         Plan Strategjik.
<!--block--> 
<!--block-->Disa nga lëndët karakterizuese që trajton ky program studimi:

   - Sistemet e planifikimit, Ekonomi Urbane, Be dhe politikat e territorit,  Histori dhe teori planifikimi,  Legjislacion, Financa lokale, Gjeografi urbane. 

<!--block-->Sektorët kryesorë të punësimit përfshijnë:
 
  - Sektori privat
i studiove të zhvillimit dhe projektimit urban.
  - Sektori publik i nivelit të qeverisjes vendore, duke filluar që nga bashkite e komunat e deri tek qarku apo rajonet; institucione të nivelit qëndror qe lidhen me fushën e planifikimit si AKPT, Ministritë,
  - Institucionet kërkimore shkencore vendase dhe të huaja të cilat kanë për fokus kryesor fushën e planifikimit, politikave të zhvillimit e menaxhimit urban: Banka Botërore, USAID.  

Lëndët Planifikim dhe Menaxhim Urban

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD